محصولات پروفیل یو پی وی سی و آلومینیومی ایستاوین

درب و پنجره با یراق تک حالته
Turn only uPVC/Aluminium Door & Window

بازشو این درب و پنجره ها صرفا از یک سمت حول محور قائم قابلیت باز شدن را دارا می باشد